Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bursları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirler. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler.

ANKARA MÜZİK ve GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kayıtlı olmak koşulu ile birlikte; başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin bir öğün yemek ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge yemek bursu alamayacak durumdaki öğrenciler hariç olmak üzere Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kayıtlı; önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 46’ncı ve 47’nci maddesi ile “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” nin 5’inci ve 15’inci maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
b) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ç) SKS Daire Başkanlığı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,
d) Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
e) Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin üst yöneticisini, ifade eder.
f) Yemek Bursu Değerlendirme Komisyonu: Birim yöneticileri tarafından birimden seçilecek üç kişilik komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Bursu Verilmesi
Yemek Bursu Verilecek Öğrenci Sayılarının Belirlenmesi
MADDE 5- (1) Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak: [(Ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10’una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.] Kaç öğrenciye yemek bursu verileceği ve hangi birime ne kadar kontenjan ayrılacağı, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yemek Bursu Duyurusu, Başvuru Şekli, Başvuru Zamanı ve Öğrencilerin Seçimi

MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvuru şekli, başvuru formu ve şartları SKS Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında Üniversitenin web sitesinde yayımlanarak öğrencilere duyurulur.
(2) Başvurular, aksi belirtilmedikçe ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır.
(3) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri birime başvuru yaparlar.
(4) Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Birimlerde toplanan başvuru formları, yemek bursu değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birim için belirlenen toplam yemek bursu sayısına göre asil ve yedek adaylar belirlenir. Durumu eşit olan öğrencilerde öncelik yaşı küçük olan öğrenciye verilir.
(2) İlgili birimler, listeleri komisyonun oluşturduğu tarihten en geç 5 iş günü içinde SKS Daire Başkanlığına bildirir.
(3) Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve ilgili birimlerce uygun bir şekilde duyurulur.
(4) Öğrenciler, listelerin ilanda kaldığı süre içerisinde birimine dilekçe ve başvuru formundaki bildirimini doğrulayan belgeleriyle itiraz edebilirler. Yapılan itiraz incelenip 10 iş günü içinde karara bağlanarak ilgili öğrenciye bildirilir.
(5) Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yemek bursundan hangi tarihte faydalanmaya başlayacakları SKS tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin resmi web sitesinde yayınlanır.
(6) Asil ve yedek olarak belirlenen aday listesi eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda iptal edilir ve listede bulunan öğrencilerin adaylıkları sona erer.
(7) Yemek bursu başvuru ilanı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan bursun başladığı tarihten itibaren ilk bir ay içersinde yemek bursundan hiç faydalanmayan, bir dönemde yemek bursu hakkının yüzde ellisinden azını kullanan ve yemek bursunu kötüye kullanan (başkasına faydalandırma vb.) öğrencilerin bursu kesilir ve yerine yedek adaylardan sırasına göre çağrı yapılarak yemek bursu verilir.

Yemek Bursundan Doğrudan Faydalanabilecek Öğrenciler

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın yazılı olarak talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:
a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla en az %40 engeli bulunan öğrenciler,
b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
ç) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları Türkiye Şampiyonaları ve Süper Lig’de takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere SKS Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.
d) Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe başvuranlara, akademik yılın başında belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.

Yemek Bursu Alamayacak Öğrenciler

MADDE 9- (1) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle (kayıt donduran öğrenciler hariç olmak üzere ) bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere, yemek bursu verilmez.
(2) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
(3) Devlet burslusu olmayan Yabancı uyruklu öğrencilere,
(4) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
(5) Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
(6) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.

Yemek Bursu Verilme Şekli ve Süresi

MADDE 10- (1) Yemek bursu bir akademik yıl boyunca verilir.
(2) Yemek bursu alan öğrenciler aksi belirtilmedikçe, günde bir kez SKS Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilir.
(3) Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz.
(4) Öğrenciliğin sona ermesi veya akademik yılın bitmesi durumunda yemek yardımı da sona erer.
(5) Burs aldığı süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrencilerin yemek bursları kesilir.
(6) Yemek bursu alan öğrenci bu hakkını başkasına devredemez.

Denetim

MADDE 11- Yemek bursunun amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tüm denetimleri yapmaya Rektörlük Makamı yetkili olup, Rektörlük Makamı bu yetkisini SKS aracılığıyla kullanır.

Mali Konular

MADDE 12- Yemek bursu verilen öğrenciler SKS Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz yararlandırılır ve yemek ücretleri, yüklenicilere ihale bedeli üzerinden SKS Daire Başkanlığı bütçesi tarafından ödenir.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönerge, 12.12.2013 tarih ve 2013/177 sayılı Senato Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu Yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.