Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu

Başvuruda bulunacak öğrencilerin imzaladıkları Burs Başvuru Formu ve ekindeki belgeleri  Vakıf Ofisine teslim etmeleri veya kargo ile göndermeleri rica olunur.

Burs Yönetmeliğinin 4. ve 30. maddeleri gereğince, 2023-2024 akademik yılında DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS  burs başvuruları alınmayacaktır.

Adayalık şartları:

Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci Vakıf bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini ister.

  • Ön Lisans ve Lisans Bursları

Vakıf bursları yükseköğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir; maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.

Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

  1. Birinci Sınıflar İçin:

Burs, başvuranların maddi imkanlarının eşit yetersizlikte olması halinde fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre daha başarılı  olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini, ilgili diğer belgeler ile birlikte Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

  1. Ara Sınıflar İçin:

Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 70 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,8 olup bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

  • Yüksek Lisans Bursları

Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca Yönetim Kurulu’na önerilir.

  • Doktora Bursları

Üniversitelerde doktora eğitimi alan başarılı, maddi imkanları kısıtlı ve hiçbir yerde çalışmayan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 veya 100 üzerinden en az 85 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca mülakattan geçirilerek Yönetim Kurulu’na önerilir.

  • Yurt Bursları

Bu maddenin yukarıdaki hükümleri gereğince asgari başarı koşullarına sahip maddi imkanı kısıtlı kız öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız yurt bursu verilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca Yönetim Kurulu’na önerilir.

Burs Yönergesi

ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI BURS BAŞVURU FORMU