Antalya Vakfı Burs Başvurusu

Antalya Vakfı Burs Başvurusu

Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı (ANTALYA VAKFI) 18.11.1972 tarihinde, Antalya ilinde orta öğrenimini tamamlamış, İstanbul’da yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin barınması ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanması için kurulmuştur.

Vakfın amacı Antalyalı gençlerle öğrencilerin fikrî ve bedenî gelişmelerini, eğitimlerini sağlamak, tecrübelerini arttırmaktır. Bu amaçla ANTALYA VAKFI millî ve manevi değerlere sahip, sağlam karakterli, çalışkan ve güvenilir ancak maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeye devam etmektedir. Hayırsever mütevelli üyelerimiz, hemşerilerimiz, mezun öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın yapacağı maddi ve manevi destekleri ile vakfımız her yıl daha da güçlenerek, sosyal ve kültürel faaliyetlerini geniş kitlelere yayabilecektir.

ANTALYA VAKFI,  burs ve teşvik ödülleri getirilmesi konularını temel ilke olarak benimsemiş; yönetim kurulunca “Burs ve Ödül Yönetmeliği’ni yürürlüğe koymuştur. Yönetmenlik hükümlerini Antalya Vakfı yönetim kurulu yürütür ve her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

BURSLAR

MADDE: 1 – ANTALYA VAKFI,  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca TC uyruklu Antalyalı öğrencilere İstanbul’daki yükseköğrenimleri için öğrenim bursu ve burs ödülleri verir. Bu burslar karşılıksızdır.

MADDE: 2 – ANTALYA VAKFI, maddi imkândan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden Antalya nüfusuna kayıtlı, aile ikametgâhı Antalya’da olan. Antalya ilindeki ortaöğretim kurumlarından veya Antalya nüfusuna kayıtlı olup da Antalya mülki sınırları dışında LGS’nin yüzde 2’lik dilimine giren. Üniversite eğitim ve öğretimlerini İstanbul’da yapan öğrencilere. Vakıf ve özel üniversitede okuyanların yüzde yüz burslu ve ÖSYM sınavı sıralamasında yetmiş beş bine girme şartı ile eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve ayni karşılıksız yardımlar yapar ve tecrübelerini arttırmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

MADDE: 3- ANTALYA VAKFI tarafından verilen başlıca burs türleri:

A- Yükseköğretim ( ön lisans ve lisans ) Bursu: ANTALYA VAKFI bursları Yüksek Öğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf ve ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında ilk sınıflara ve daha başarılı adaylara öncelik tanınır. Ara sınıflarda, yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan ve dersleri DD den aşağı olmayan, üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Özel üniversitelerde yüzde yüz burslu ve ÖSYM sınavı sıralamasında yetmiş beş bine girme şartı aranır.

B- Yüksek Lisans Bursu: Yükseköğretim, bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan Yüksek Lisans Öğrencileri arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan adaylara yüksek lisans bursu verilir. Ara sınıf, yüksek lisans öğrencilerine burs verilmez.

C- Doktora Bursu: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan doktora eğitim programına kaydolan öğrenciler arasından başarı ortalaması sırasına göre önde olan adaylara Doktora Bursu verilir. Ara sınıf doktora öğrencilerine burs verilmez.

D- Şartlı Burs: Burs verenin önerisi, Vakfa burs taahhüdünde bulunması halinde ve taahhüttü devam ettiği müddetçe, belli öğrencilere mahsus verilen burslar “Şartlı Burs” olarak adlandırılır. Şartlı burs; Antalya nüfusuna kayıtlı olmayan ancak orta öğrenimini Antalya’da tamamlamış, halen ikameti Antalya’da olan yükseköğretim öğrencelerine. İstanbul dışında yükseköğrenimlerini sürdüren Antalya nüfusuna kayıtlı öğrencilere. İkametgâhı Antalya’da olan şehit gazi çocuğu yükseköğrenim öğrencilerine verilir.

MADDE: 4– Burs duyurusu ve başvurusu,” www.antalyavakfi.org.tr”  web sitesinden yapılır. ANTALYA VAKFI bursu, web sitesinden, 1-30 Eylül tarihleri arasında “burs başvurusu yap” bölümü, eksiksiz, doğru ve hatasız doldurularak internet ortamından onaylanarak gönderilir. Antalya Vakfı burs kriterlerine uyan öğrencilerin başvuru çıktısı, Vakıf burs komisyonu tarafından ön elemeye tabi tutulur. Ön elemeyi geçen bursiyer adayları Ekim ayının ilk hafta sonunda (Pazar) mülakat için vakıf merkezine davet edilir. Burs komisyonu tarafından mülakat gerçekleştirilerek,  başarılı ve vakıf kriterlerine uyumlu şekilde mülakatı geçiren öğrencilerin isimleri vakıf web sitesinin “ burs sonuçları” bölümünden yayınlanır ve öğrencilerle iletişime geçilir.

MADDE: 5– Burs almayı hak eden öğrencilerin getirmesi gereken belgeler:

A- Yükseköğretim ( Ön lisans ve lisans ) öğretiminin hazırlık veya birinci sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi  (fotokopi veya internet çıktısı),Aktif Öğrenci Belgesi ve aşağıdaki genel belgeler.

B- Ara sınıf öğrencisi için: Geçmiş yıllara ait, derslerinden aldığı notları gösterir Başarı Durum Belgesi (transkript). Başarı ortalaması en az 2,5 olan ve DD den aşağı dersi olmayan. Kaydolduğu üst sınıfı gösterir Aktif Öğrenci Belgesi ve aşağıdaki genel belgeler.

C-Yüksek lisans için: Mezuniyet belgesi (diploması), yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Aktif Öğrenci Belgesi ve aşağıdaki genel belgeler.

D-  Doktora için: Mezuniyet belgesi (diploması), doktoraya kabul edildiğini gösterir Aktif Öğrenci Belgesi ve aşağıdaki genel belgeler.

GENEL BELGELER:

T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus aile kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikametgâh belgesi, ailenin gelir belgesi (Emeklilik aylık bilgisi, çalışanlar aylık maaş bordosu vb.), adli sicil belgesi, öğrenciye ait Vakıfbank İBAN hesap numarası, anne babaya ait tapu bilgi sorgulama kayıtları (ön bilgi çıktısı), anne babaya ait araç bilgi sorgulama kayıtları.

Vakıf kriterlerine uymayan, belgeleri eksik olan öğrencinin başvurusu kabul edilmez.

MADDE:  6 – ANTALYA VAKFI, belgeleri tam ve Vakıf kriterlerine uyan, burs kazandığı bilgilendirilen öğrencilerin bursları, Ekim-Haziran ayları arası 9 ay süre ile verilir. Her ayın 20-30 u arası hesaplara havale edilir. Bilgilerin yanlış olduğu tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. O tarihe kadar verilen burslar geri alınır. Maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister, yönetim kurulunca değerlendirilip karar verilir.  Antalya Vakfı bursunun ödeneği, bütçe imkânları çerçevesinde, burs talepleri ve vakfın amacı dikkate alınarak Antalya Vakfı yönetim kurulunca tespit edilir. Bursun tahsisi Antalya Vakfı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

MADDE: 7 – Her ANTALYA VAKFI burslusu; Antalya Vakfının sosyal kültürel faaliyetlerine, kurulacak kulüplerde görev almaya ve etkinliklere azami düzeyde katılmayı kabul eder. Eğitim ve öğretim dönemi içinde sınıf ve devre dondurmalar vakıf yönetimine bildirilir. Vakıf yönetim kurulunca değerlendirilir. Eğitim-öğretim, erasmus vs. için yurt dışına çıkanların vakıf yönetimine bilgi ve belge vermeleri gerekmektedir.

MADDE: 8  – Öğretim yılının başında Antalya Vakfına getirilmesi gereken belgeler:

A – Yükseköğretim ( Ön lisans ve lisans ) için: Öğretim yılı sonunda, ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan ve DD den aşağı notu olmayan, kurumunca başarılı sayılan, öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.  Antalya Vakfı, yeni aktif öğrenci belgesi ve transkripti öğrenciden ister.

B – Yüksek Lisans ve Doktora için: Her yıl başarılı olduğunu belgeleyen ve bir üst sınıfa geçtiğini gösteren aktif öğrenci belgesi ile burs ertesi yıl devam eder. Antalya Vakfı, yeni aktif öğrenci belgesini ve transkripti öğrenciden ister.

ÖDÜLLER

MADDE: 9– Bu ödüllerin amacı: ANTALYA VAKFI bursluları başarı piramidini oluşturmak, öğrencilerimizin ANTALYA VAKFI ile ilişkilerini güçlendirmek, ANTALYA VAKFI ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır.

MADDE: 110-ANTALYA VAKFI burs alma kriterlerine sahip olan öğrencilerimizden; eğitim-öğretim, bilim, arge, kültür, sanat, fen, edebiyat, spor alanlarında ulusal veya uluslararası başarı gösteren öğrenciler Antalya Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla ödüllendirilir.

MADDE: 11- Bu revize edilen Yönetmelik hükümleri Antalya Vakfı Yönetim Kurulunun 22.02.2022 tarih ve 293 sayılı kararı ile uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur.