Başkent Üniversitesi Bursları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENİM ÜCRETİ VE BURS YÖNERGESİ

 • Amaç: Bu yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grup içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını Başkent Üniversitesini tercih etmeleri için özendirmek, Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek “Öğrenim Ücreti”, “Başarı”, “Teşvik” ve “Destek” burslarına ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
 • Kapsam: Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı dahil Üniversitenin öğrencilerine sağlanacak burs ve öğrenim ücretiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.
 • Dayanak: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3961 sayılı Başkent Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
 1. Öğrenim Ücreti Bursu
 • Öğrenim ücreti her akademik yıl veya gerektiğinde her yarıyıl için Mütevelli Heyetince belirlenen ücret olup, bir yarıyılı kapsayan ders ve derslerin dışında, her yarıyıl başında mezuniyetine şu şekilde toplamda alınır:

a) Tek dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %25’i, b) İki dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %50’si, c) Mezuniyetine tek veya iki dersi kalan, ancak ilgili yarıyılda hiç ders alamayan öğrenciden ders alamadığı o yarıyıl için öğrenim ücretinin %25’i, d) Bir yarıyılı kapsayan ders ve derslerin akademik yarıyıl veya yaz öğretiminde alınması halinde yarıyıl ücretinin tamamı alınır.

 • Öğrenim Ücreti Bursu, sadece ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Öğrenim Ücreti Bursu karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali yük getirmeyen burstur. Öğrenim Ücreti Bursu, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsar.
 1. Başarı Bursu
 • İngilizce Hazırlık Programı hariç, her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Tıp Fakültesinde dönem (sınıf) notu ve Diş Hekimliği Fakültesinde dönem başarı notu 92 ve daha yüksek olanlar ile diğer ön lisans ve lisans programlarında akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıl not ortalamalarının (YNO) ortalaması) 3,50 ve daha yüksek olanlar ile tezli yüksek lisans ve doktora programlarında her yarıyıl sonunda genel not ortalaması (GNO) 3,90 ve daha yüksek olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulur. Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler arasında her programda başarı sıralamasına göre, ön lisans ve lisans öğrencilerinin sınıf mevcudunun ilk %10, lisansüstü programlarda programa kayıtlı öğrenci mevcudunun %10’una uygun görülen miktarda başarı bursu verilir.
 1. Teşvik Bursları
 • Spor dallarında ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek burslar: a) Bireysel spor dallarında, branşında Üniversitemiz takımının olmaması halinde katılacağı yarışmalarda, Üniversitemizin logosunu taşımalar kaydıyla, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun katıldığı uluslararası yarışmalarda bireysel spor alanlarında birincilik derecesi alanların öğrenim ücretinin tamamı, ikincilik derecesi alanların %75’i, üçüncülük derecesi alanların %50’si karşılanır. b) Bireysel spor dallarında, branşında Üniversitemiz takımının olmaması halinde katılacağı yarışmalarda, Üniversitemizin logosunu taşımaları kaydıyla, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda bireysel sporlarda, branşında en üst ligde yarışarak birincilik derecesi alanların öğrenim ücretinin %75’i, ikincilik derecesi alanların %50’si, üçüncülük derecesi alanların %25’i karşılanır. c) Takım sporlarında Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası ve ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak veya Üniversitemizin takımının olmaması halinde katılacağı yarışmalarda, Üniversitemizin logosunu taşımaları kaydıyla; birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere Rektörlüğün değerlendirmesine göre belirlenen oranlarda teşvik bursu verilir.
 • Spor Bursu, her akademik yıl başında Spor Merkezi Koordinatörlüğünce tespit edilen ve Rektörlük Makamınca onaylanan öğrencilere, ilk seferinde akademik yıl not ortalamasına bakılmaksızın bir akademik yıl için verilir. Bu şekilde teşvik bursu alan bir öğrenci, bursu kullandığı akademik yıl içinde veya sonrasında belirtilen derecelerden herhangi birini yeniden alması halinde, akademik yıl not ortalamasının en az 2,00 olması, Tıp Fakültesinde dönem (sınıf) notunun, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem başarı notunun en az 60 olması koşuluyla, izleyen akademik yılda yeniden teşvik bursu almaya hak kazanır.