Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları

bogazici-universitesi-burslari

Başarı Bursları

Burs Yönergesi Gereğince

Başarı Bursları

(1) Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl ÜYK tarafından belirlenir.

2023-2024 Akademik Yılı B.Ü. Başarı Burs Kriterleri

2022-2023 Akademik Yılı B.Ü. Başarı Burs Kriterleri

2021-2022 Akademik Yılı B.Ü. Başarı Burs Kriterleri 

2020-2021 Akademik Yılı B.Ü. Başarı Burs Kriterleri 

(2) Burs almaya hak kazanan öğrenciler üniversiteye yerleştikten sonra çevrimiçi (online) Başarı Bursu Bilgi Formu’nu doldurmalıdırlar.

(3) Bursların süresi burs türüne göre belirlenir. Yurt bursu 9 ay (Eylül-Mayıs), nakdi burs ve yemek bursu 9 ay (Ekim-Haziran) süreyle, kitap bursu yılda iki kez verilir. 2023-2024 Akademik yılı Başarı Bursiyerlerine Yemek ve Kitap Bursu tahsis edilmemiştir.

(4) Başarı Bursu’na bağlı yurt bursu kullanımı: İlk yıl kullanılmayan yurt bursu hakkının ikinci yıl kullanılabilmesi, öğrencinin ilk yıl kullanmama gerekçesinin Burs Komisyonu tarafından kabulüne ve başarı burslularına ayrılan yurtlarda yer bulunmasına bağlıdır.

(5) Bir öğrenci Yüksek Öğrenim KYK İlk 100 Bursu haricinde aynı anda üniversite içi ve dışı kaynaklı birden fazla nakdi burs alamaz.

Burslarla İlgili Genel Koşullar

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler. Engellilik durumunun raporla belirlenmesi gereklidir.

İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla yarıyıl izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen yarıyıla sayılır. BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin BÜ kaynaklı nakdi Başarı ve Gereksinim bursları devam eder. Ayni burslar dondurulur. Öğrenci döndüğünde durumu devam koşullarına uygunsa ayni bursları yeniden başlatılır.

Bursların Süresi

(1) Burslar, öğrencilerin Hazırlık’ta okudukları bir yıl ve lisans programının normal süresi için geçerlidir. Bölümlerin normal süreleri Lisans Yönetmeliği’nce tanımlanmıştır.

(2) Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçişle kayıt yaptırıp öğrenim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burslardan yararlanma süreleri, kontenjana bağlı olarak en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

(3) ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerin bursları ÇAP’ın normal süresince devam eder.

Duyurular

Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları ve Burs Yönergesi’ni izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

Bursların Kesilmesi

Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ve Yurtlar Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası hariç) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

Başarı Bursları

(1) Burslar öğrencinin GNO’su her yarıyıl için 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşmediği ve öğrenci Lisans Yönetmeliği’nde belirlenmiş normal süreyi aşmadığı sürece devam eder.

(2) Hazırlık okuyan öğrenciler, burslarının devamı için hazırlık sınıfını bir yılda başarı ile tamamlamak zorundadır.  Bir öğrencinin Hazırlık’ta “beklemeli/izinli” öğrenci olması durumunda bursu kesilir.

(3) Kesilen Başarı Bursu tekrar bağlanmaz.

 

Burs Yönergesi