Boğaziçi Üniversitesi Gereksinim Bursu

Boğaziçi Üniversitesi Burs Yönergesi Gereğince

Gereksinim Bursları: Nakdi ve Ayni Burslar

(1) Gereksinim Bursları; gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilen ayni ve nakdi burslardır.

(2) Burs almak isteyen öğrenciler her akademik yılın başında Burs Ofisi’nin duyurduğu tarihlerde, belirlenen usul ve esaslara göre çevrimiçi (online) Gereksinim Bursu Başvuru Formu’nu doldurarak ve istenilen belgeleri teslim ederek başvuruda bulunurlar. Bölümünde en az bir yarıyılı tamamlamış öğrencilerde, GNO’su minimum 2.00 olmak ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen normal öğrenim süresini aşmamış olmak koşulu aranır.

(3) Başvuru sonucunda; bir öğrencinin burs almaya uygun olup olmadığı, öğrenci ve ailesinin sosyo-ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihteki akademik dönemi ve GNO’su dikkate alınarak her yıl Burs Komisyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Ön elemeden geçen öğrencilerle mülakat yapılarak kimlere hangi bursların verileceği belirlenir. Mülakatlar, Burs Komisyonu üyeleri ya da Komisyon üyeleri gözetiminde fakülte/yüksekokulların kurduğu geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Mülakat sonuçları Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.

(4) Nakdi Burslar; Burs Ofisi aracılığıyla diğer kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. BÜVAK, BUVAKIF, diğer vakıf, kurum ve kuruluşların verdiği nakdi burslar için, Burs Ofisi başvuruları değerlendirerek uygun öğrencilerden oluşan listeyi Burs Komisyonu’nun onayına sunar ve aday öğrencileri bu kurumlara yönlendirir.

(5) Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir. Ancak Burs Komisyonu tarafından her yıl belirlenen miktarın üzerinde nakdi burs alan öğrencilere birden fazla nakdi burs verilemez. İstisnalar Burs Komisyonu kararıyla ve burs veren kurumların onayıyla belirlenir.

(6) KYK Öğrenim Kredisi burs kapsamında değildir.

(7) Yemek ve kitap bursları nakdi olarak verilir.

(a) Yemek bursu; Üniversite yemekhanesinde ücretsiz yemek yeme hakkıdır. Öğrenci burs devam kriterlerine uyduğu sürece her akademik yıl için 9 ay süreyle (Ekim-Haziran) geçerlidir.

(b) Kitap bursu; ücretsiz ders kitabı alma hakkıdır. Her yarıyıl başında birer kez olmak üzere yılda iki kere verilir.

(8) Yurt ve Yaz Dönemi bursu ayni olarak verilir.

(a) Yurt bursu; kontenjan dahilinde, üniversite yurtlarında ücretsiz kalma hakkıdır. BÜ yurtlarına kabul edilmiş lisans öğrencileri ilan edilen yurtlarda burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunur. Yurt bursu, yurtta kalma hakkına sahip ve burs kriterlerine uygunluğu devam eden öğrenciler için, öğrenimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Yurt bursu, her akademik yıl için 9 ay boyunca (Eylül-Mayıs arası) geçerlidir..

 

(b) Yaz Dönemi bursu; Yaz Dönemi’nde ücretsiz olarak bir ders alma hakkıdır; burs kriterleri her yıl Burs Komisyonu tarafından belirlenir. Bursiyerler, belirlenen bu kriterlere göre, Yaz Dönemi’nde verilen dersleri almaya uygun öğrencilerden seçilir. Başvurular Mart ayında Burs Ofisi’nin duyurduğu tarihlerde yapılır.

Burslarla İlgili Genel Koşullar

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler. Engellilik durumunun raporla belirlenmesi gereklidir.

İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla yarıyıl izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen yarıyıla sayılır. BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin BÜ kaynaklı nakdi Başarı ve Gereksinim bursları devam eder. Ayni burslar dondurulur. Öğrenci döndüğünde durumu devam kriterlerine uygunsa ayni bursları yeniden başlatılır.

Bursların Süresi

(1) Burslar, öğrencilerin Hazırlık’ta okudukları bir yıl ve lisans programının normal süresi için geçerlidir. Bölümlerin normal süreleri Lisans Yönetmeliği’nce tanımlanmıştır.

(2) Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçişle kayıt yaptırıp öğrenim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burslardan yararlanma süreleri, kontenjana bağlı olarak en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

(3) ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerin bursları ÇAP’ın normal süresince devam eder.

Duyurular

Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları ve Burs Yönetmeliği’ni izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

Bursların Kesilmesi

Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ve Yurtlar Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası hariç) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

Gereksinim Bursları

(1) Hazırlık okuyan öğrenciler, burslarının devamı için hazırlık sınıfını bir yılda başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Bir öğrencinin Hazırlık’ta “beklemeli/izinli” öğrenci olması durumunda bursu kesilir.

(2) Bölüm öğrencilerinin bursları akademik yılın sonunda GNO’larının 2’nin altına düşmesi durumunda kesilir.

(3) BÜVAK veya diğer vakıf, kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi burs alan öğrencilerin durumları bu kurumların belirlediği kriterlere uymadığında bursları kesilir.

(4) Öğrencilerin aldığı tüm bursların (BÜ kaynaklı BÜVAK nakdi, yurt, yemek, kitap) devam edebilmesi için öğrenciler her akademik yıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde ekonomik durumlarını gösteren belgeleri güncellemek zorundadırlar.

(4) Yurtlarda kalan öğrenciler, herhangi bir nedenle süreye sayılan ya da sayılmayan izin aldıklarında burs haklarını kaybederler (BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrenciler hariç). Öğrenciler Yurt Yönetmeliği ve uygulamalarına uymadıkları takdirde bursları kesilir.

Burs Yönergesi

Burs Tanıtım Sunumu