Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Burs Başvuruları

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1 – T.C vatandaşı olmak,

2 – Devlet üniversitelerinde, özel ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan lisans öğrencilerine ve bu fakültelerde % 100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

Orta Öğrenim Bursları; Orta Öğrenim öğrencilerine toplam bursiyer sayısının  % 20’sine kadar burs verilebilir. Ara sınıflarda başvuru 100 üzerinden en az 70 not ortalaması ile bir üst yıla geçmiş olmak şartı aranır.

Engelli öğrencilere toplam bursiyer sayısının  % 10’una  kadar burs verilebilir. Ara sınıflarda başvuru 100 üzerinden en az 70 not ortalaması ile bir üst yıla geçmiş olmak şartı aranır.

2 yıllık yüksek okul öğrencilerine toplam bursiyer sayısının %10’una kadar burs verilebilir. Ara sınıflarda başvuru 100 üzerinden en az 70 not ortalaması ile bir üst yıla geçmiş olmak şartı aranır.

Açık öğretim öğrencilerine, yurt dışında okuyanlara burs verilmez.

3 – Ailenin ikametgahı Odamızın faaliyet alanı içerisinde olanlar,

4 – Ailesinin aylık geliri en çok asgari ücretin bir buçuk katı ve altında olanlar,

5 – İki veya daha fazla kardeş okuyorsa ailesinin geliri en çok, asgari ücretin iki katı veya daha altında olanlar

6 – Herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı, açılmış adli, idari ve disiplin soruşturması bulunmamak, ahlaki durumu iyi olmak,

7 – Hazırlık sınıfında 20 birinci sınıfta 21, ikinci sınıfta 22, üçüncü sınıfta 23, dördüncü sınıfta 24 yaşından büyük olmamak, Yeni kayıt yaptıranlarda ÖSYM başarı sırasına göre, ara sınıflardaki öğrencilerde de not ortalamasına göre burs alacak öğrenciler sınıflandırılacaktır.

8 – Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın  bursları karşılıksızdır. Ancak; genel ilke olarak ÇTSO’dan  burs alanlar, ÇTSO tarafından  kendisine yapılan ödemeler tutarını öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için ÇTSO aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının ÇTSO’na  bağış yapmasını sağlamayı yükümlenir. Bu bir vicdani yükümlülüktür. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

Burs tahsisinde

1-Ailesinin geliri az olanlar ve başarı ortalaması yüksek olanlar

2-Anne-baba ayrıysa anne gözetiminde olanlar,

3-Ailesinin evi kira olanlar

4-Başka bir kurumdan burs almayanlar tercih edilir.

BAŞVURMA:   

Başvuru zamanı 15.10.2019-21.10.2019 tarihleri arasıdır. Burstan yararlanmak isteyenler dolduracakları “Burs İstek Formu” “Vicdani Yükümlülük Belgesi” ve “Durum Değerlendirme Formları”nı istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Odaya verirler. Her yıl çeşitli yollarla duyurulan bu süre dışında yapılan başvurularla, noksan belge gönderenlerin veya durumları Oda tarafından yayınlanan kriterlere uymayanların başvuruları kabul edilmez.

DİĞER BELGELER;

ü  1 resim,

ü  Size bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge (iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi, emekli ise maaşını gösteren belge vs.),

ü  Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu kütükten alınmış “Nüfus Kayıt” örneği,

ü  Öğrenciye ve anne/babaya ait tapu kaydı

ü  Ailede ölü veya özürlü kişiler varsa bunların belgelerle doğrulanması,

ü  Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

ü  Oturduğunuz ev kira ise kira kontratı, yurtta kalıyorsanız ödeme makbuzu,

ü  Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,

ü  Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan öğrenci için not durum belgesi (transkript),

ü  Öğrenim hayatınızda başarılarınız varsa (okul birinciliği, sportif başarılar vs.) belgeleriniz bu forma eklenecektir.

ÖDEME;

Burslar, öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. Ödemeler bütün işlemlerin tamamlanmasını takip eden Ocak ayı başından itibaren başlar. Öğrencilere yılda 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, ) burs verilir. Burs süresi, bursiyerin okuduğu okulun normal süresini geçemez.

BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR

Bursun devamı için, bursiyerin öğreniminde başarılı olması, tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrenci, takdir belge yazısı, ödül, ceza vs. bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak Oda’ya bildirmesi, her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur. 

BURSUN KESİLMESİ

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir

a.      Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunulur)

b.      Öğrencinin devam etmekte olduğu öğrenim kurumunu bitirmesi,

c.       Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması,

d.      Öğretimin başlamasını izleyen 2 ay içinde bir üst sınıfa geçtiğini belgelemeyenlerin, Oda tarafından istenen öğrenci belgesi, başarı durumunu gösterir belgeler gibi belgeleri göndermeyenlerin, yılsonunda genel başarı ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olanların, alt sınıftan dersi olanların,

e.       Öğrencisi bulunduğu öğrenim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması,

f.       Okulu bırakanların, okul ile ilişiği kesilenlerin,

g.      Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli bir görev alması

h.      Öğrenimi geçici bir süre için eğitim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların,

i.        Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin veya ailesinin Odanın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede maddi durumlarında iyileşme olması halinde,

j.        Odanın olurunu almadan öğretim kurumunu veya öğrenim dalını değiştirenlerin bursu kesilir.

      BURS ALAN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ:

Odadan karşılıksız burs alan öğrencinin durumu, görevli personel tarafından devamlı takip ve kontrol edilir. Odada her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır.

Ekler:

1-Vicdani yükümlülük belgesi

2-Burs başvuru formu