Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Burs Başvurusu

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursları toplumsal hizmet alanında kendini geliştirmeye ve Sivil Toplum alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya istekli, başarılı ve maddi yönden ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir. Başvurular, her yıl
30 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında yapılmaktadır.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Toplumsal hizmet alanında kendini geliştirmeye ve Sivil Toplum alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya istekli, karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak. (Maksimum 4 kişilik bir ailenin yıllık olarak belirlenen yoksulluk sınırının altında gelire sahip aile çocukları başvuru yapabilir)
 • Devlet Üniversitesinde 4 yıllık Lisans Eğitimini kazanmış olmak veya Vakıf veya Özel Üniversitelerinde 4 yıllık Lisans Eğitimini burslu kazanmış olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak, alt sınıftan dersinin kalmamış olması,
 • HEKVA kayıtlı aile çocukları hariç tutulmak kaydı ile HEKVA Burs desteğinden; İstanbul İli sınırları içinde yerleşik üniversitelerde eğitim görecek ve/veya görüyor olanlar başvuru yapabilir,

 • Başvuru sahibinin engelli olması,
 • Başvuru sahibinin öksüz, yetim olması,
 • HEKVA Yardım Direktörlüğüne Kayıtlı Aile Çocuklarından olması,(Aşevi ve Aylık Yardım Aileleri)
 • HEKVA Hafta sonu Eğitim Destek Programına Kayıtlı olması.

olarak tespit edilmiştir.

 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar,
 • Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)
 • Aynı aileden HEKVA’nın farklı eğitim destek kalemlerinden yararlanan başka kardeşi olan öğrenciler.
 • İstanbul içinde ve/veya dışında ikamet eden ve İstanbul dışında bir üniversitede eğitim görecek olanlar,

 • Hazırlık Sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır
 • Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
 • Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak üniversiteye kayıt yaptırdığının belgelenmesini takiben aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz,

Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Bursun devamı ile ilgili kararlar üniversite tarafından verilecek transkript ve öğrenci belgesi esas alınarak verilir​

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapan, alttan dersi kalan
 • Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 • Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 • Vakıftan burs aldığı süre içerisinde HEKVA dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumunda alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
 • Disiplin cezası alan,
 • Tutuklanan
 • Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
 • Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
 • Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
 • HEKVA tarafından belirlenen üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler hariç)

 • Üniversiteye Kayıt Hakkını kazandığını gösterir belge (e-devlet veya ÖSYM)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 •  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)
 • (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)