İstanbul Arel Üniversitesi Bursları

Onur Bursu

Onur Bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) SAY-EA ve SÖZ puan türündeki sıralamada alınan sonuca göre İstanbul Arel Üniversitesi’ne ilk 4,000’de yerleştirilen ve kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda parasal destek olarak verilen burstur. Onur Bursu, ilk 1000, ilk 2000, ilk 4000’de yerleşen öğrencilere dil puanı öğrencileri hariç olmak üzere her eğitim öğretim yılında dokuz (9) ay süre ile her ay parasal destek olarak verilir. Onur Bursundan yararlanmak için daha önce herhangi bir önlisans ve lisans programından mezun olmama şartı aranır. Onur Bursu olarak sağlanacak parasal destek her akademik yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek uygulanır. Verilen bu bursların devamı için, öğrencinin eğitim öğretim yılı sonlarında GNO’sunun en az 3,00 olması şartı aranır.Öğrencinin GNO’su 3,00 (üç)’ün altına düştüğünde Onur Bursu kesilir. Öğrencinin GNO’su 3,00’nin üzerine çıktığında, Onur Bursu tekrar verilir. Tam Burslu programlara İstanbul il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 1.000, diğer puan türlerinde ilk 10.000 içine giren öğrencilerin tümü üç (3) kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkânından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

Tam Burs

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

Oransal İndirim

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu programlara Mütevelli Heyeti kararı ile %50 ve %25 oranında indirim yapılır. Ücretsiz kayıt dondurma hallerinde ise, İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve ilgili Yönetim Kurulları ya da Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenlerle kayıt dondurulmadaki süreler eğitim öğretim süresine dahil edilmemesi nedeniyle 4.maddenin d bendinde belirtilen sürelere dahil edilmez.

Tercih İndirimi

ÖSYM tarafından İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ilk 5 tercihinde yerleşip kayıt yaptıranlara Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır. Bu oranlar en geç Temmuz ayının son gününe kadar üniversitenin aday öğrenci WEB (aday.arel.edu.tr) sayfasında yayınlanır.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu ve Fransız Bakalorya Bursu

Bu burs, Üniversiteye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan aşağıda belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir. Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25’i alınmaz. Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz. Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır. Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz. Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.

Kurum İndirimi

İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Eğitim Kurumları en az iki (2) yıldır kadrolu olarak ve tam zamanlı çalışanları ile eş, 1.ve2.dereceyakınlarına (anne, baba, kardeş, çocuk) %50 oranında uygulanan indirimdir. Ayrıca, a)Arel liselerinden, b)İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, c) İstanbul Arel Üniversitesi lisans programlarından, mezun olanlara %50 oranında kurum indirimi uygulanır. Protokol ile kurumsal anlaşma yapılan kurum veya kuruluşlara uygulanacak burs ve indirimler Mütevelli Heyeti Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Kurum İndirimi öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar.

Yöre İndirimi

– Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerindeki bir liseden mezun olan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesinde öğrenim görülen lisans programına kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere ödemeleri gereken öğretim ücretine ek %10 oranında indirim uygulanır. – Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde kendisi veya ailesinin en az 3 (üç) yıldır ikamet etmekte olduğunu belgeleyen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesinde öğrenim görülen lisans programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere ödemeleri gereken öğretim ücretine ek %10 oranında indirim uygulanır. – Bu burs karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar. Yöre indirimi öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl geçerli olan ikamet durumu gözetilerek yapılır ve öğrencinin ikameti sonraki yıllar değişse bile indirim hakkı devam eder. – Kayıt yapılan yıl dışındaki ara akademik yıllarda bu indirimi daha önce almamış öğrenciler için bu indirim uygulanamaz.

Şehit Çocukları Bursu

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, İstanbul Arel Üniversitesi’ni ilk 5 (beş) tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yapılan indirimdir. Bu burs karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar. İlgili belgelerin (Şehadetname Belgesi) Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması kaydıyla %100 oranında burs verilir.

Kardeş İndirimi

Üniversiteye kayıt yaptıran her bir kardeşe ödemeleri gereken öğretim ücretine ek olarak %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar da yararlanır. Bu burs karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar. Kardeş indirimi öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl geçerli olan kardeşlik durumu gözetilerek yapılır ve her kardeş için normal öğrenim süresi boyunca bu indirim hakkı devam eder.

Başarı Bursu

Üniversitenin ön lisans (örgün ve ikinci öğretimin tamamı) ve lisans programlarında, her yıl Bahar Dönemi sonunda GNO’ya göre, başarı sıralamasında bölüm birincilerine izleyen akademik yılda ödemekle yükümlü oldukları ücretin %25’i kadar indirim yapılır. Hazırlık Programı dışında; önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Her yıl Bahar Yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. Başarı bursundan veya indiriminden yaralanabilmek için öğrencinin aşağıdaki başarı ölçütlerini sağlaması gerekir: a) GNO’su 3,5 ve üzerinde olmak, b) Sıralamanın yapıldığı yılda başarısız dersi (FF notu) olmamak, c) Güz ve bahar yarıyılında ilgili lisans programının müfredatına sayılan kredili normal veya fazla ders yükünü almış olmak (Erasmus ve/veya değişim programları çerçevesinde alınan dersler dahildir) d) Başarı bursları 1 (bir) yıl için geçerlidir. Bursun devam edebilmesi için bölüm birincisi olunması gerekir. Aynı bölümde birden fazla bölüm birincisi mevcutsa son yarıyılda alınan kredi sayısı fazla olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda burs, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir. Başarı bursu ve indirimi için yaz öğretimi dersleri dikkate alınmaz. ÇAP ve YAP öğrencileri için yalnızca anadal ders yükü ve not ortalamaları dikkate alınır. Başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir. Bu uygulamadan yararlanacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofis Direktörlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilir.

Mütevelli Heyet Çalışma Desteği Bursu

Çalışma desteği, öğrencilerin Üniversitenin birimlerinde en fazla 15 saat çalışmaları karşılığı sağlanan parasal destektir. Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak gibi sebeplerle Üniversite yetkili organlarına burs başvurusu yapmış öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından sunulan destektir. Burs komisyonu ve Mütevelli Heyet tarafından burs alma şartlarına haiz olduğu kabul edilen öğrencilere yerleşke içinde işe yerleştirmede öncelik verilir. Çalışma desteği verilecek öğrencilerin başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve destek verilecek öğrencilerin belirlenmesi işlemleri Burs Komisyonu tarafından yapılır. Değerlendirmede başvuru yapan öğrencinin başarısı ve ihtiyacı dikkate alınır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerle mülakat yapar. Burs komisyonu değerlendirme sonucunu izleyen akademik yılın ders kayıt tarihinden önce çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Rektörlüğe bildirir. Mütevelli Heyetin onayı sonrasında çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Üniversite’nin Web sayfasında duyurulur.

İhtiyaç Bursu

İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla ihtiyaç bursu verilir. Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyonuna iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Öğrenci Dekanlığı yürütür. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Yemek Bursu

İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu verilir. Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyonuna iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Öğrenci Dekanlığı yürütür. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Engelli Öğrenci Bursu

Üniversite’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin rapor oranına göre; Engel durumu %40 : %25 burs Engel durumu %50 : %30 burs Engel durumu %60 : %35 burs Engel durumu %70 : %40 burs Engel durumu %80 : %45 burs Engel durumu %90 ve üzeri : %50 burs verilir.

Spora Destek Bursu

Üniversitenin önlisans veya lisans programlarından birinde kayıtlı ve milli takım kadrosunda yer alan öğrencilerden, sporcu lisansları devam ettiği ve Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca Öğretim Ücreti alınmaz. Üniversite’nin önlisans ya da lisans programlarından birinde kayıtlı ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerden, Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca ödemeleri gereken öğretim ücretinin %10’u alınmaz. Üniversite’nin okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Konaklama ve Spor Ofisi Direktörlüğü’nün önerisi ve Rektörlük onayı ile belirlenir. Sporcu bursu karşılıksız değildir. Sporcu bursu/indirimi alan öğrencinin GNO’su arka arkaya 2 yarıyıl 2,00’ın altına düşerse bursu/indirimi kesilir. GNO’su en az 2,00’a tekrar yükselen öğrencinin bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yeraldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin milli (milli ya da değil) sporcu bursu ve okul takımı indirimi kesilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan “Türk Sporuna Yüzde Yüz Destek” Protokolü kapsamında burs alan öğrenciler bu maddeden muaftır. Sporcu öğrencilerin GNO ve burs takibi Sağlık, Konaklama ve Spor Direktörlüğü yönetiminde Öğrenci İşleri Ofisi tarafından her dönem yapılır.

Önlisans ve Lisans Yatay Geçişlerde Burs ve İndirimler

Kurum içi yatay geçişlerde ve Üniversite’nin hazırlık sınıfını azami sürede bitiremeyen öğrencilerin Üniversite’nin Türkçe denk programına yerleştirilmelerinde uygulanacak burs ve indirimler aynı oranda devam eder. Kurumlar arası yatay geçiş yolu ile İstanbul Arel Üniversitesine gelen öğrencilere verilecek burs ve indirimler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.