İstanbul Bilgi Üniversitesi Bursları

ÖSYM Bursları

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. ÖSYM burslarından yararlanmak için adayların üniversiteye giriş kılavuzunda ‘’burslu’’ kodunu tercih etmeleri gerekmektedir. ÖSYM Bursları, lisans öğreniminde 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* ve 6 akademik yıl; önlisans öğreniminde ise 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı * ve 3 akademik yıl süresince kesintisiz devam eder. ÖSYM bursları Yaz Okulu’nu kapsamamaktadır.

* Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

 

Başarı Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs Yönergesindeki başarı bursu kriterlerinin tümünü yerine getiren, öğrenim gördükleri akademik yıl sonunda 2. ve 3. sınıfı başarıyla bitiren ve ilgili akademik yıl ortalaması ile Genel Not Ortalaması -CGPA- asgari 3.70 olan ve Fakülte sıralamasında ilk 3’e giren öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öğretim ücretinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda akademik başarı bursu verilir. Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz.

İhtiyaç Bursları

Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan BİLGİ öğrencileri, kesintisiz olarak en az bir akademik yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş ise ve yaşadığı maddi manevi zorluklarını belgeliyorsa İhtiyaç Bursu’na başvurabilir. Başvurusu kabul edilen öğrenciye taahhütname imzalatılır ve burslar bir yarıyıl veya bir akademik yıl için verilir ve yaz okulunu kapsamaz. Burs aldığı yarıyıl veya akademik yıl sonunda genel not ortalaması (4,00) üzerinden (2,00) veya üzeri olan öğrencilerin, tekrar başvuru yapmaları halinde, burslarının devamı Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

Spor Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki üniversite takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir. Sporcu bursu İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl*,  lisans programlarında 4 yıl, önlisans programlarında 2 yıl geçerlidir ve Yaz Okulu’nu kapsamaz. Not ortalaması 2.00 altına düşerse kesilir.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

Lisansüstü Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yükseköğrenimlerine yüksek lisans ve doktora programlarıyla devam eden öğrencileri desteklemek üzere ‘lisansüstü bursları’ sunmaktadır. Bursların miktarı, kontenjanı, başvuracak adaylarda aranacak koşullar gibi hususlar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve program koordinatörleri tarafından uygulanır.

 Uluslararası Bakalorya (IB) ve Lise İndirimleri

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun olan ve ÖSYM sınavıyla yerleşen öğrenciler ile kurumsal anlaşmalar doğrultusunda lise tercih indirimlerinden yararlanan öğrenciler  İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda indirimden yararlanırlar Bu indirimler Yaz Okulu’nu kapsamaz. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen, normal okuma süresini tamamlayan ve/veya disiplin suçu alan öğrencinin bursu kesilir.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

Mezun İndirimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisanüstü programlarından mezun olan öğrenciler, yeni bir programa kayıt olmaları halinde %30 (2019-2020 akademik yılından itibaren yerleşen öğrenciler için) indirimden yararlanır.

Öğretmen İndirimi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında fiilen çalışan veya emekli olan öğretmen ve öğretim elemanlarının çocukları, İstanbul Bilgi Üniversitesine yerleşmeleri durumunda %10 indirimden yararlanır.

Kardeş İndirimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve mezunların kardeşleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmaları halinde %10 kardeş indiriminden yararlanır. Bu indirim lisans, önlisans ve yüksek lisans programları için geçerlidir. *Burs ve indirimler Yaz Okulu’nda geçerli değildir. *University of Liverpool Çift Diploma Programları’nın dördüncü yılında ÖSYM bursu dışında burs imkânı sağlanamamaktadır.