Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burs Başvuruları

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS BURS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilim Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen
eğitim‐öğretimin kalitesini yükseltmek ve başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla verilecek bursları
düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve İstanbul Bilim Üniversitesi
tarafından belirlenen öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 46
ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu: Üniversitenin Burs Değerlendirme ve Yürütme
Komisyonunu,
b) Dekanlık/yüksekokul müdürlükleri: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlıklarını ya da
yüksekokulların müdürlüklerini,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
e) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Burslara İlişkin Esaslar
Bursların kapsamı, çeşitleri ve indirimler
MADDE 5 – (1) Burslar; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre bursu kesilen öğrenciler hariç olmak
üzere, ÖSYM başarı bursu ve üstün başarı bursu karşılıksız olup, sadece eğitim‐öğretim ücreti için uygulanır.
(2) Üniversite tarafından; ÖSYM başarı bursu, üstün başarı bursu ve vakıf teşvik (destek) bursu adı
altında üç çeşit burs verilir. Bunlardan;
a) ÖSYM başarı bursu: ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat
hükümleri gereğince verilen burstur. Bu burs, öğrenim ücretinin aşağıda belirtilen oranlarda alınmaması
şeklinde uygulanır:
1) Tam burs: Öğrenim ücretinin % 100’ü.
2) %50 burs: Öğrenim ücretinin % 50’si.
3) %25 burs: Öğrenim ücretinin % 25’i.
b) Üstün başarı bursu: Eğitim‐öğretim yılı ağırlıklı not ortalaması esas alınarak sağlanan burstur. Bu burs,
ön lisans ve lisans öğrencileri için bir sonraki eğitim öğretim yılı öğrenim ücretinin aşağıdaki tabloda belirtilen
oranlarda alınmaması şeklinde uygulanır:
1)
Ağırlıklı not ortalaması Burs oranı
3,75 ve üstü %100
3,74‐3,65 % 75
3,64‐3,50 % 50
3,49‐3,25 % 25
c) Vakıf teşvik (destek) bursu: Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından her yıl ÖSYM kılavuzunda belirlenen,
zorunlu hizmet karşılığında verilen öğrenci teşvik burslarıdır.
(3) Öğrenci yukarıda tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanabilir. Ayrıca; kardeş öğrencilerin
Üniversiteye kayıtlı olması durumunda, toplam olarak normal eğitim‐öğretim süresini aşmamak kaydıyla
bunların her birinin öğrenim ücretinde % 10 indirim yapılır.
Burs değerlendirme ve yürütme komisyonu
MADDE 6 – (1) Burslarla ilgili iş ve işlemler; bu Yönetmelik hükümleri veya Üniversite yetkili
 0HY]XDW %LOJL 6LVWHPL
KWWSZZZPHY]XDWJRYWU0HWLQ$VS[“0HY]XDW.RG  0HY]XDW,OLVNL  VRXUFH;PO6HDUFK &%VWDQEXO%LOLP&&QLYHUVLWHVL« 
MADDE 6 – (1) Burslarla ilgili iş ve işlemler; bu Yönetmelik hükümleri veya Üniversite yetkili
organlarınca verilen kararlara göre, Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Burs
Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulunun görevlendireceği dört öğretim
üyesinden oluşur.
(2) Üniversiteye burslu olarak alınacak öğrencilerin sayıları ile diğer burs ve indirimlerden
yararlandırılacak öğrenciler; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dekanlıklar ve yüksekokul müdürlüklerince
Rektörlüğe teklif edilir. Teklifler; Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonunda incelendikten sonra
Senatonun görüşü üzerine Mütevelli Heyetçe karara bağlanır. Ayrıca yıllık performansa göre başarı bursu
kazanan öğrencilerin durumu; Burs Değerlendirme ve Yürütme Komisyonu tarafından incelenir ve Üniversite
Yönetim Kurulunun görüşü, Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir.
Bursun kesilmesi
MADDE 7 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle üst
yarıyıldan yeni ders alamayan, disiplin cezası alan veya başka bir eğitim programına geçiş yapan öğrencilerin
ÖSYM başarı bursları ve teşvik (destek) bursları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.