Kardemir Vakfı Burs Başvuruları


BURSLAR
Burs Türleri,

Kardemir Vakfı tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır;

 1. Ortaöğrenim bursları,
 2. Yükseköğrenim (lisans) bursları,
 3. Yüksek lisans (master) bursları,
 4. Doktora bursları,

Adaylık Koşulları,

Burs alan her öğrenci, burs aldığı her eğitim öğretim yılı için bir yıl olmak üzere (yarım dönemler için 6 ay) burs aldığı süre kadar Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş bünyesinde, okulunun bitmesinden en geç altı ay sonra işbaşı yapmak kaydı ile çalışmakla yükümlüdür. Bu sürenin sonunda işe başlamamış olması yahut çalışma yükümlülüğü süresi boyunca çalışmaması halinde vakıftan aldığı tüm burs tutarlarını vakfa, herhangi bir ihtara lüzum olmaksızın iade etmekle yükümlü olacaktır.

Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde işbu yönetmelikte belirlenen kriterler aranmaksızın da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilebilir.

 Ortaöğrenim Bursları

Kardemir Vakfı bursları ortaöğrenim kademesindeki öğrencilere verilir.

 Ortaöğretim Bursu Başvuru Koşulları;

 1. TC Vatandaşı olmak,
 2. Adli sicili temiz olmak,
 3. Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 4. Disiplin cezası almamış olmak,
 5. Ortaöğretime başlayan öğrencilerin, ilköğretim diploma notu 85 ve üzerinde olmak,
 6. Ara sınıflarda yılsonu başarı notu ortalaması 70/100 ve üzerinde olmak,
 7. Sınıf tekrarı yapmamak,


Yükseköğrenim (LİSANS ve üstü) bursları,

 1. Kardemir Vakfı LİSANS bursları, Türkiye ‘de yerleşik Üniversitelerin, Metalurji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, İşletme-İktisat bölümlerini   kazanan ve/veya bu bölümlerin ara sınıflarına devam eden öğrenciler ile bu bölümlerden mezun olup da Üniversitelere bağlı Enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere  verilir. Sayılan lisans programları Yönetim Kurulu kararı ile genişletilebilir.
 2. Şehit, gazi çocukları ile engelli öğrencilere yönelik olarak,  normal başvuru şartları aynen geçerli olmakla birlikte, bu statüdeki öğrencilere eşitler arasında öncelik tanınır.

Yükseköğrenim (LİSANS) bursu başvuru koşulları:

 1. TC Vatandaşı olmak,
 2. Yükseköğretim (örgün eğitim) lisans öğrencisi olmak veya bu hakkı kazanmış olmak,
 3. Adli sicili temiz olmak,
 4. Özel veya Resmi Kurumda çalışmıyor olmak,
 5. Eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 6. Disiplin cezası almamış olmak,
 7. Sınıf tekrarı yapmamak,
 8. Özel Üniversite veya Vakıf Üniversitesi öğrencisi olmamak,
 9. Üniversitelerin 10-A maddesinde belirtilen bölümlerinde okuyor olmak
 10. Lisans eğitimi düzeyinde en fazla 20 (ara sınıflarda her bir üst sınıf için 1 yaş ilave edilir), yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde en fazla 27 yaşından gün almamış olmak,
 • Başarı koşulu,
 1. Yükseköğrenime yeni başlayan öğrenciler için üniversite sınavı başarı sıralaması kendi yerleştirildiği puan türünde ilk 50.000 içinde yer almak, hazırlık sınıfından geçen öğrenciler için 1. Sınıfa başarılı olarak geçmiş olmak,
  1. Ara sınıflar için ise başarı notunun en az 100 üzerinden 75, 4 üzerinden ise 3,00 ve üzerinde olmak, (Üniversite tarafından not sisteminin farklı bir kriter üzerinden değerlendirilmesi halinde, ¾ tam puan şartı aranır.)
  2. Tezli yüksek lisans İçin öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 3.00/4.00 veya 75/100; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans mezuniyet notunun) en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması şartlarını taşımak,

Bursun Süresi,

 Burslar; genel ilke olarak Ekim-Haziran arasında 9 ay süre ile verilir.

Bursunun devam etmesini talep eden öğrenci; ihtiyacının sürdüğünü belirterek, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar iş bu Yönetmelik ile aranan burs koşullarını sağladığını beyanla, ilgili belgeleri Vakfa ibraz eder. Madde 20 kapsamına girmeyen öğrencilerin bursları, yapılacak değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulu takdiri ve onayıyla ertesi yıl için devam eder.


Burs Duyurusu ve Başvuru,

Burs duyuruları her yıl Ağustos ayında Vakıf web sayfasından yapılır. Başvurular 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında alınır. Başvuru evrakı vakfın merkezine elden, iadeli taahhütlü posta veya internet yoluyla teslim edilir.


Burs İstek Formu,

Vakıf; burs başvuru duyurusu beraberinde, orta öğrenim ve yükseköğrenim için ayrı-ayrı olmak üzere “Burs İstek Formu” yayınlar. Öğrencilerin bu form üzerine güncel bir fotoğraflarını koymaları zorunludur. “Burs İstek Formu” ekine, mali durum (Madde-17/6 ve 17/7) başarı durum (Madde-17/15) belgelerinin örnekleri eklenir. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenci, Madde-17 ‘de yer alan diğer belgeleri de ibraz edecektir.


Yapılacak değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır:

 1. Burs istek formu (asıl imzalı),
 2. Kimlik fotokopisi ve son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Öğrenci belgesi (Okuldan alınacak),
 4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 5. Adli Sicil Kayıt belgesi,
 6. Ailenin (Anne, baba veya maddi destek aldığı akrabalarının) gelir durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, emekli maaş belgesi, vergi levhası, ürün/hayvan varlığı ve gelir dökümü vb., ebeveynin zorunlu/zorunsuz işsizliği durumunda SGK ’dan alınacak belge)
 7. Ebeveynler için ayrı ayrı, “Tapu Bilgileri Sorgulama” dökümü (e-devlet), ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak araç kayıt belgesi, 
 8. Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise ilgili sağlık kuruluşlardan alınacak rapor,
 9. İkametgâh belgesi, (ebeveyn ve öğrenci ayrı ikamet ediyor ise her ikisi de)
 10. Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi
 11. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı fotokopisi,
 12. Disiplin cezası almamış olduğunu gösteren resmî belge (Öğrenci Belgesi üzerine de işletilebilir),
 13. Engelli, şehit, gazi, yakını öğrenciler için bu durumlarıyla ilgili evrak,
 14. Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)
 15. Başarı Belgesi;

a. Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi ile Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge;

b. Lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren transkriptin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;           

c. Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripti ve yüksek lisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini; 

d. Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini)  gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

e- Tezli Yüksek lisans bursu için (yukarıdaki evraklara ek olarak);

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi,
 • Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi,
 • Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi,
 • Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya,

f- Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;
 • Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi;
 • Yüksek lisans tezinin özeti;
 • Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)
 • Doktoraya kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi,
 • Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya, 

Bursiyerlerin Seçilmesi,

Burs komitesi, orta ve yükseköğrenim bursları için; ilgili bursların başvuru sürelerinin sona ermesini  izleyen 15 iş günü içinde toplanır. Başvuruda bulunan adaylar ihtiyaç ve başarı sıralamasına konulur. Her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen ve burs fonu bütçesi dâhilinde oluşturulan asil ve yedek listeler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Kesin sonuçlar, Kardemir Vakfı tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve/veya SMS yoluyla bildirilecektir. Bildirim alan öğrenci, diğer evrakı bildirim tarihinden itibaren 7(yedi) gün içinde Vakıf merkezine elden teslim edecektir.


Bursların Ödenmesi,

Burs ödemeleri; burs döneminin ilk ayı olan Ekim sonuna kadar ve diğer ayların 15. gününde, (15. gün tatil gününe rastlar ise izleyen ilk iş gününde) Vakıf tarafından belirlenen bankada öğrenci adına açılacak hesaba yatırılır.


Vakıf Tarafından Bursun Kesilmesi,

Vakıf tarafından tespit edilen bursiyerlere verilen burs;

 1. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette olduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara aidiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatı olan veya başka bir suçtan hüküm giymesi halinde,
 2. Başvuru bilgilerinde veli veya öğrenci tarafından yanlış bilgilendirme yapıldığının tespiti halinde,
 3. Madde 6 ile madde 9, 10 ve 11 de bulunan koşulların gerçekleşmemesi halinde,
 4. Öğrencinin, yetim maaşı ve nafaka alması dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışması veya gelire sahip olması halinde,
 5. Disiplin cezası alması halinde,
 6. Okulundan ayrılması veya kayıt dondurması halinde,
 7. Sınıf veya dönem tekrarına kalması halinde,
 8. Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi halinde,
 9. Vakıf tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi halinde,
 10. Ayrıca burs alan öğrencilerin, bu yönetmelik hükümlerine uymadıklarının tespiti halinde,
 11. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilebilecek diğer nedenlerle,

      Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.