Munzur Üniversitesi Bursları

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı öğrencilerin öğle yemeği
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE2- Munzur Üniversitesi önlisans, lisans öğrenimi gören öğrencileri kapsar.
Bu yardımdan yararlanabilmeleri için öğrencilerin:
a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,
b) Yardıma muhtaç olmaları,
c) Genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması, (Yeni kayıt yapan öğrencilerde not ortalaması
aranmayacaktır.)
d) Disiplin cezası almamış olmaları şartları aranır.
Dayanak
MADDE 3-Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesi ve Yükseköğretim
Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci
maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
Üniversite: Munzur Üniversitesini,
Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite Yönetim Kurulu: Munzur Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
SKS Daire Başkanlığı: Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Birim: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin üst yöneticisini
Birim Yönetim Kurulu:Yukarıda adı geçen birimlerin Yönetim Kurulunu,
Yemek Bursu Değerlendirme Komisyonu: Birim yöneticisinin belirlediği iki akademik ve bir idari
personelden oluşturulan üç kişilik komisyonu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Yemek Yardımı Verilmesi
Yemek Bursu verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi
MADDE 5- Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde
edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.maddesinde
belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan kaç öğrenciye ücretsiz yemek yardımı
verileceği, SKS Daire Başkanlığı’nın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi ile başvuru ilanı
MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvuru şekli, başvuru formu ve şartları SKS Daire Başkanlığı
tarafından her akademik yılın başında Üniversitenin web sitesinde yayımlanır.
(2) Başvurular aksi belirtilmedikçe ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır.
(3) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formu nu doldurarak
istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri birime başvuru yapar.
(4) Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin
başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
(5) Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede sks@tunceli.edu.tr
internet adresinde bulunan Form-1 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak öğrenim
gördükleri birimlere teslim etmek zorundadır.
(6) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Daire Başkanlığı
tarafından değiştirilebilir.
(7) İlan süresinin son günü, resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü
sonudur.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Başvuru formları, Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencileri Belirleme
Komisyonunca değerlendirilir, öğrenciler “Form-2 Ücretsiz Yemek Bursu Değerlendirme Formu”nda
belirtilen puanlamaya göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Puan eşitliğinin olması
durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir; asıl ve yedek adaylar belirlenir. Listeler Birim Yönetim
Kurullarınca onaylanır.
(2) İlgili birimler listeleri en geç 7 gün içinde SKS Daire Başkanlığına bildirir.
(3) Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında
faydalanacakları Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.
(4) Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar
geçerlidir.
(5) Mazeretsiz üst üste iki hafta ücretsiz yemek hakkını kullanmayan öğrencilerin
yemek yardımı kesilir ve yerine yedek adaylara puan sırasına göre yemek yardımı verilir.
Yemek Yardımı verilme şekli ve süresi
MADDE 8- (1)Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenciler, bu haktan bahar dönemi sonuna kadar
yararlanabilir.
(2) Yemek yardımı hafta içerisinde Üniversite yemekhanelerinde verilen öğle yemeğinden
ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından
faydalanılamaz.
(3) Öğrenciliğinin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.
(4) Yemek yardımı verilme şekil ve süreleri SKS Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.
Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 9- Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri
taktirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:
(1) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
(2) Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
(3) Üniversitemizin adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekli
ve şartları SKS tarafından Rektör onayı ile belirlenir).
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesi
MADDE 10- Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilgili birimlerce SKS Daire
Başkanlığına üst yazı ile bildirilir. SKS Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan ücretsiz
yemek kartları birimlere ve ilgili öğrencilere verilir.
Denetim
MADDE 11- Her birimin yöneticisi ve SKS Daire Başkanlığı, öğrencilerin amaca uygun yardımından
faydalanmaları için gerekli bütün önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler.
Mali konular
MADDE 12- Üniversitede yemek yardımından faydalanan öğrencilerin yemek ücretleri, SKS Daire
Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13- Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edilmesine müteakip 2016-2017 eğitim- öğretim
güz dönemi başından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- Bu yönerge hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.