Samsun Türk Ocağı Bursu Başvurusu

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

1. Burs için başvuru 11 Eylül – 11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.samsunturkocagi.org.tr adresimizden de indirilebilir.

3. Müracaatlar e-posta yolu ile yapılır. Başvuru formunu ve gerekli belgeleri samsunturkocagi@gmail.com adresine gönderiniz.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAKLAR

1. Bu burs öncelikle Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılacak öğrencilere verilir.

2. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak

3. Samsun’da bulunan üniversitelerde örgün öğretime kayıtlı olmak,

4. Derslerinde başarılı olmak (2 ve üstü sınıflarda kayıtlı öğrenciler başvuru belgesine transkriptlerini eklemelidir) ,

6. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddi desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir sürekli işte çalışmadığı anlaşılmalıdır. Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi/bursu alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler; farklı kişi ve kurumlardan alınan burslar ise mahiyetine göre değerlendirilir.)

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK OLANLAR

1. Samsun Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,

2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,

3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumlarında disiplin suçu işleyenler,

4. Okulunu normal süresinde bitirememiş olanlar,

5. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar

BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenecek, uygun görülenler mülâkata davet edilir. Mülakat sonucuna göre burs verilecek öğrenciler belirlenecektir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim-öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasında sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

AYRICA BURSİYERİN;

1. Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak ikiden fazla katılmadığı takdirde,

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,

3. Not ortalamasının asgari seviyenin altına düşmesi halinde,

4. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hallerden en az birisinin gerçekleşmesi halinde,

5. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde,

6. Kaydını dondurması durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden bursu kesilir.

Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.

Bu burslar karşılıksızdır, ancak bursiyer; imkânları elverdiği takdirde, kendisi gibi bursa ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Samsun Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.