Tüm Kamu Eczacıları Derneği TÜKED Burs Başvurusu

Maddi imkanları dolayısıyla öğrenimine devam etmekte zorluk çeken eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim amaçlı burs verilecektir.

Eczacılık Fakültesi öğrenci bursları için başvurular Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

BAŞVURU KABUL KOŞULLARI:

 • T. C. vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Öğrencinin sigortalı bir işte çalışıyor olması

GEREKLİ BELGELER

TÜKED ​i​nternet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “TÜKED Burs Başvuru Formu” na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip dosya halinde elden veya posta yolu ile TÜKED adresine teslim edilecektir.

 • Onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Onaylı transkript,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Herhangi bir terör örgütü ile ilişkisinin olmadığına dair beyanı (İlgili form TÜKED resmi web adresinden alınacaktır.)

 

Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
  Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumlardan belge alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 • Varsa diğer belgeler:
  • Engelliler İçin Engel Durumunu Gösterir Belge (Geçerlilik Süresi Halen Devam Eden; Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Aslı Görülerek) Veya Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Alınan RAM Raporu)
  • Yetim, Öksüz Ve Şehit Çocuğu Olan Öğrenciler İçin Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Veya Ölüm Belgesi

* Anne-baba dışında anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerinin de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TÜKED Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • TÜKED Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Değerlendirmeler TÜKED Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • Burs 1 eğitim öğretim yılı için verilir ve TÜKED Yönetim Kurulu burs verme ile ilgili uygun gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • Burslar eğitim-öğretim yılı için 9 ay boyunca ödenecektir.
 • Burs başvuruları 10 -24 Ekim tarihleri arasında ıslak imzalı belgelerin, pdf formatında tuked.tuked@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

BURSUN KESİLMESİ

 • Burs kabul maddelerinin aksine bir durum saptanırsa,
 • Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı saptanırsa,
 • Adli ceza veya disiplin cezası alması durumunda burs kesilir.

 

BURSUN İŞLEYİŞİ VE ÖDENMESİ

Burslar;

 • Ekim-Haziran (dâhil) ayları arasında (toplam 9 ay olmak üzere),
 • Her ayın ilk beş günü içinde,
 • Dernek saymanının belirleyeceği veya çalışmakta zorlanmayacağı bir banka şubesine bursiyerlerin adına açılan hesaplara ödenir.

BURSİYERİN TAKİBİ

 • Her bursiyer öğrenciye bir dosya açılır.
 • Tüm belgeleri dosyalanır.
 • Bursu biten öğrencilerin kayıtları güncellenir.

BURSLARIN KARŞILIĞI: 

 • Bursiyerlerin, bursu maddi olarak geri ödemesi söz konusu değildir.

BAŞVURU FORMU LİNKİ