Türkiye Petrolleri (TP-OTC) Ön Lisans Burs Başvurusu

ÖN LİSANS BURS PROGRAMI

2022 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere harekete geçen TP-OTC ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yapmış olduğu iş birliği kapsamında; yerli, milli ve nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı açılmıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında belirtilen programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler TP-OTC Bursu almaya hak kazanacaktır.

 
 
Adayların ön lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar:
 • T.C. vatandaşı olması,
 • Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,
 • Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen ön lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması. 
 • Burslunun, çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

Tablo : 2023-2024 Akademik Yılı Ön Lisans Programı, Burs Tutarı Tablosu

Bölüm

Kontenjan Sayısı

Burs Tutarı

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi

30

 
 

₺ 4.500

 
 

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi

30

TP-OTC’de İş Fırsatı:

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.

Bursluluk ve Devam Koşulları:

 1. Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde ön lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.
 2. Burslulara, kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da  zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.
 3. Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi brinci maddede belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.
 4. Ön lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,40/4 veya 60/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.
 5. Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
 6. Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı Komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.
 7. Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi/yılı başarılı bir şekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.
 8. Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burs tutarını yasal faiziyle birlikte geri öder.
 9. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.
 10. Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.
 

Burs Ödemesinin Sonlandırılması:

 1. Önlisans bursunun kesilmesine sebep olacak, ön lisans burslusunun gerçeğe aykırı beyanı, bilgi veya belge ibrazı, başarı ölçütlerini sağlamaması, taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olacak şekilde ceza alması vb. durumların ortaya çıkması halinde ödemeler bir sonraki aydan başlamak üzere durdurulur. Söz konusu durumlarda TP-OTC’nin her türlü yasal hakkı saklıdır.
 2. Burslular mezuniyet durumlarını mezuniyet tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde TP-OTC’ye bildirir ve mezuniyet ile burs ödemesi sonlandırılır.