Yaşar Üniversitesi Bursları

yasar-universitesi-burslari

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Yaşar Üniversitesinin %100, %50 , %25 İndirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burs türleridir. ÖSYM bursları, azami eğitim-öğretim süresince (Hazırlık Sınıfı 2 yıl, ön lisans eğitimi 4 yıl, lisans eğitimi 7 yıl)  devam eder. Uyarı cezası dışında herhangi bir disiplin cezası alması veya bulunduğu öğretim programından, üniversite içinde başka bir öğretim programına yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Akademik Başarı Bursu

Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile öğrencinin yıl sonu başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenen burs türüdür. Burs değerlendirmeler yılda bir kez bahar dönemi sonunda yapılır. Tahsis edilen burslar takip eden akademik yılda uygulanır.

Akademik Başarı Bursu Değerlendirme Koşulları

Akademik başarı bursu değerlendirmesi için öğrencilerin aşağıdaki koşulların tamamını sağlaması gerekir.

a) Kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.
b) Akademik başarı bursu için öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz ve bahar) içinde en az Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen müfredatta belirtilen yıllık -güz ve bahar- AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
c) Akademik başarı bursu için öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz ve bahar) içinde müfredatta belirtilen yıllık -güz ve bahar- AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
ç) Akademik başarı bursu için güz dönemi sonu FLAT sınavından başarılı olarak bahar döneminde bölümde eğitime başlayan öğrencilerin, en az 3 dönem kayıt yenileyerek değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl müfredatında, bulunduğu dönem itibari ile alması gereken AKTS toplamından az olmamak kaydı ile ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
d) ENS notu bulunan öğrenciler Akademik Başarı Bursu değerlendirmesine alınmayacaktır.

Dersin zorunlu olmaması kaydıyla, çekilme (W) notu bulunan öğrenci, bulunduğu sınıfa kadar alması gerekli olan AKTS toplam kredisinin altında kalmamak koşuluyla,başarısız konumda sayılmaz.

Yetenek Bursu

Yetenek bursu, öğretim ücretinde Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü oranda muafiyet sağlayan burstur.Bu burs, yıllık olup öğrenci başarısını ve
durumunu belgelendirdiği takdirde devam eder. Yetenek Bursu alan öğrencilerin bursları, hazırlık sınıfında 3 yarıyıl, ön lisans eğitiminde 6 yarıyıl, lisans eğitiminde 12 yarıyıl devam eder.

Yetenek Bursu Başvuru Koşulları

a) Üniversiteye kayıtlı olma,
b) Yetenek bursu, Burs Seçici Kurulunun değerlendirmesi sonucunda adayın üniversiteyi üstün başarıyla temsil edebilecek özellikte olduğunun saptanması,
c) Sanat, spor ve kültür alanlarından en az birinde, ülkemizi temsil etme ya da ulusal ve/veya uluslararası ödül aldığına dair resmi belgeye sahip olmak.

Burs başvuruları, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün ( https://sks.yasar.edu.tr/) ve Üniversite erişim sitesinde ilan edilen tarihler arasında yazılı olarak yapılır. Başvurular, Burs Seçici Kuruluna iletilir. Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir.

Barınma Bursu

Üniversitemiz burslarından herhangi birini kazananlara Mütevelli Heyet kararıyla ayrıca barınma bursu da verilebilir. Mütevelli Heyet, izleyen akademik yılda tahsis edilecek barınma burslarının sayısını belirler.

Barınma bursu başvuruları Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü’ne (https://yurt.yasar.edu.tr/), Üniversite erişim sitesinde ilan edilen tarihler arasında talep edilen belgeler ile birlikte yazılı olarak yapılır. Yurt Yönetim Kurulu öğrenci bilgi sistemindeki verilerden yararlanarak burs tahsis koşullarına uyan öğrencilerin tespitini yaparak Burs Seçici Kuruluna sunar. Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir. Süresi içerisinde başvurusu olmayan öğrenci, o yıl için burs talep hakkından vazgeçmiş sayılır.

Bursun Verilme Koşulu

– Barınma bursunun verilmesindeki öncelik sırası aşağıdaki şekildedir.

(1) Eğitim-öğretim bursu kapsamında ÖSYS sınavında dil puan türünde ilk 1000’e diğer puantürlerinde ilk 5000’e girmiş ve Yaşar Üniversitesine tam burslu olarak kayıt yaptırmış olanlara barınma bursu verilebilir. Belirtilen puan türleri karşılığı olan sıralama gerektiğinde Rektörlük Makamı tarafından yeniden saptanabilir.
(2) Eğitim-öğretim bursu (tam burs %100) alan öğrencilere hazırlık sınıfı süresince barınma bursu verilebilir.
Kayıtlı oldukları ön lisans/lisans programının ilk ve sonraki yıllarını tamamlayan öğrenciler eğitime başladıkları programda genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olduğu takdirde bir yıl süre ile Mütevelli Heyetinin onaylamış olduğu kontenjan dâhilinde barınma bursundan yararlanmak için müracaat edebilirler.
(3) Akademik başarı bursu veya yetenek bursu kapsamında %100 oranında burs kazanan öğrenciler barınma bursu almak için müracaat edebilirler.
(4) Barınma bursu kontenjanı esas alınarak birinci fıkraya göre yapılan yerleştirme sonrası kontenjan açığı kalması halinde kalan kontenjan, ÖSYM başarı sırası göz önüne alınarak kullanılır. Bu sıralamaya rağmen kontenjan açığı kaldığı takdirde, şehit ve malul gazi bursu kapsamında Üniversitemizde kayıtlanmış öğrencilerin müracaatları dikkate alınabilir.
(5) Barınma bursları yıllık olarak tahsis edilir. Öğrencinin izleyen yılda da barınma bursu talebinde bulunması için bu burslardan yararlanma koşullarının devam ediyor olması gerekir.
(6) Barınma bursu talep etmek için öğrencilerin İzmir İli, Karşıyaka, Konak, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Bornova, Güzelbahçe, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Çiğli, Menemen, Menderes, Kemalpaşa ilçeleri dışında ikamet ediyor olmaları gerekir. Ulaşım imkânında olacak değişikliğe göre, burs tahsisine esas olan alan Rektörlük Makamı tarafından belirlenir.
(7) Barınma bursuna hak kazanan öğrenciler Yaşar Üniversitesi Yükseköğretim Kız ve Erkek Özel Öğrenci Yurtları Çalışma Usul ve Esaslarına tabidirler.
(8) Bu maddede mevcut koşulların varlığı, öğrenciye barınma bursu hakkı sağlamaz.