İzmir Bakırçay Üniversitesi Bursları

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, maddi imkânları yeterli olmayan, başarılı öğrencilerin
öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İzmir Bakırçay Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencileri
kapsar.
(2) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri bu Yönerge kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
46’ncı maddesine ve 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliğinin 5/c ve 15/a maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
b) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) SKS Daire Başkanlığı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığını,
e) Ücretsiz Yemek Burslularını Belirleme Komisyonu: Rektör tarafından belirlenen üç
akademik ve iki idari personelden oluşturulan komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Bursu Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Burs verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, karşılaşılan
ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim
Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan
kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığı’nın teklifi, Üniversite Yönetim
Kurulu kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.
Burs verilecek öğrencilerde aranılacak şartlar
2
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin yemek bursundan yararlanabilmeleri için;
a) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olması,
b) Genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması,
c) Burs isteğinde bulunduğu tarihe kadar öğretim yarıyıl veya yıl kaybı olmaması,
ç) Maddi imkânlarının yeterli olmaması,
d) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
e) Sürekli bir işte çalışmaması, yetim maaşı ya da nafaka dışında asgari ücret ve üzerinde
gelire sahip olmaması.
Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler
MADDE 7 – (1) Yeni kayıt olan öğrencilere yemek bursu tahsis olunurken, birim için ayrılan
kontenjanın dağıtımında üniversiteye yerleştirme puanı da dikkate alınır.
Başvuru ilanı ve süresi
MADDE 8 – (1) SKS Daire Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı başında Üniversitenin
sitesinde yemek bursu başvuruları duyurulur.
(2) Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
(3) Son günün resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai
saati bitimi başvuru süresinin son günüdür.
Başvuru şekli
MADDE 9 – (1) Yemek bursundan yararlanacak öğrencilerin belirlenen sürede Ücretsiz
Yemek Bursu Başvuru Formunu (Ek 1) doldurarak, ilanda istenilen belgelerle birlikte SKS
Daire Başkanlığı’na yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmek zorundadır.
(2) Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları
kabul edilmez ve geçersiz sayılır.
(3) Eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanların daha sonra tespit edilmesi durumunda, başvuru
başlangıçtan itibaren geçersiz sayılır ve burs hakkını kaybeder. Başvurusu bu sebeple geçersiz
sayılan öğrenci, Üniversitenin hiçbir burs imkânından yararlanamaz.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvuru formları, Ücretsiz Yemek Burslularını Belirleme Komisyonu
tarafından değerlendirilir.
(2) Ücretsiz yemek burslarını belirleme komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy
çokluğuyla alır.
Değerlendirme usulü
MADDE 11 – (1) Başvurular Ücretsiz Yemek Bursu Değerlendirme Formunda (Ek 2) belirtilen
puanlamaya göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır; asıl ve yedek adaylar
belirlenerek SKS Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(2) Son sırada aynı puana sahip birden fazla öğrenci bulunması halinde gelir düzeyi düşük olana
öncelik verilir.
(3) SKS Daire Başkanlığı tarafından belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Üniversite
Yönetim Kurulu’na sunulur. Kesin liste Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara
bağlanır.
3
(4) Kesin listeye göre, SKS Dair Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan ücretsiz yemek
kartları bursa hak kazanan öğrencilere verilir
Ücretsiz yemek bursundan faydalanma şekli ve süresi
MADDE 12 – (1) Ücretsiz yemek bursu, hafta içerisinde Üniversite yemekhanelerinde verilen
öğle yemeğinden ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. SKS Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanan ve onaylanan ücretsiz yemek kartları ilgili öğrencilere verilir.
(2) Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde bu haktan faydalanılamaz.
(3) Ücretsiz yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında
faydalanacakları Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.
Ücretsiz yemek bursu hakkının sona ermesi
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin ücretsiz yemek bursu kesilir ve yerine
yedek adaylara puan sırasına göre burs verilir;
a) Öğrencilik statüsünün sona ermesi,
b) Burs alınan süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alması,
c) Mazeretsiz üst üste iki hafta ücretsiz yemek hakkını kullanmaması,
ç) Kendi isteği ile burstan feragat etmesi,
d) Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz çıkarma cezası alması,
e) Asgari ücret veya üzerinde aylık geliri olan bir işte çalıştığının belirlenmesi,
f) Cezası tecil edilenler hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis
cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması,
g) Bu Yönergenin 9.Maddesinin 3. Fıkrasında gösterilen durumlarda,
ğ) Herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi.
Ücretsiz yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi
tutulmaksızın, talep ettikleri takdirde doğrudan ücretsiz yemek bursundan faydalanabilirler;
a) Milli sporcu olduğunu belgeleyenler,
b) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunanlar,
c) Anne, baba veya kardeşinin şehit yahut gazi olduğunu belgelendirenler,
ç) Yetiştirme yurdunda kalanlar,
d) Üniversitemiz adına uluslararası başarı elde edenler.
Bu öğrencilerin seçim şekil ve şartları SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Rektör
onayı ile belirlenir.
Görev ve yetki
MADDE 15 – (1) SKS Daire Başkanlığı, öğrencilerin ücretsiz yemek bursundan bu Yönergeye
uygun şekilde faydalanmaları için gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.
Mali konular
MADDE 16 – (1) Üniversitede yemek yardımından faydalanan öğrencilerin yemek ücretleri,
yüklenicilere ihale bedeli üzerinden teknik şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda SKS
Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
4
Çeşitli ve Son Hükümler
Ekler
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge onun ayrılmaz parçasını oluşturan ekleri ile birlikte hüküm ifade
eder.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi-EBYS
MADDE 18 – (1) Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) tam olarak
uygulamaya geçirdiği taktirde işlemler kural olarak bu sistem üzerinden yürütülür.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu